VAKWERKPLAN

 

Kunst en  Cultuur

 

versie – schooljaar 2014- 2015

 

januari 2015

 

1 Vakvisie

 

De leerlingen krijgen handvatten aangereikt waardoor ze zich beter kunnen uitdrukken. Het gaat hierbij om creativiteit in de breedste zin van het woord (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, dans, muziek, multi-mediagebruik). Ze krijgen een bredere kijk op de wereld en ze leren hulpmiddelen gebruiken om problemen op te lossen.  Respect en nieuwsgierigheid zijn waarden die erg belangrijk zijn. Ook is het belangrijk dat leerlingen zich leren verplaatsen in andere culturen en dat ze zelf leren kijken naar hoe de wereld in elkaar zit en daar een mening over vormen. Uiteindelijk moeten ze daar ook beeldend uiting aan kunnen geven. Uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen zich als mens ontwikkelen en daardoor meer  in verbinding staan met de maatschappij. Het gaat om een bijdrage aan de ontwikkeling van de eigen identiteit.

 

Het uitgangspunt is bij alle lessen de relatie met de leerlingen.

 

Dit moet gebeuren in een veilige en aandachtrijke leeromgeving (schoolvisie). Een eerste volgende stap is een schakeling naar een reguliere vorm van vervolgonderwijs.

Doorgaans hebben we te maken met leerlingen met forse achterstanden  en blokkades op deze gebieden. Een deel van het onderwijsproces is ook gericht op het oplossen van deze blokkades.  Voor de kerndoelen wordt verwezen naar bijlage 1.  

 

De lessen worden gegeven aan leerlingen die in sommige gevallen faalangstig zijn of problemen hebben met prestatiemotivatie en/of emotionele instabiliteit.  Het spreekt voor zich dat in de aanpak van deze leerlingen rekening wordt gehouden met de bovengenoemde factoren.

De school wil een brug slaan voor die leerlingen voor wie het leren niet vanzelfsprekend is (schoolvisie).

 

2 Aantal lesuren

 

groep

Aantal lesuren per week

VVO

2,5

VMBO 1

2,5

VMBO 2

2,5

 

d

3 Gebruikte methode en werkvormen

 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes:

 

VVO

Eigen matriaal (website: www.jufschoonbeek.nl) , kunst- actief

VMBO 1

Eigen materiaal (website: www.jufschoonbeek.nl), plat-vorm deel 1

VMBO 2

Eigen materiaal (website: www.jufschoonbeek.nl), kunst is mensenwerk

  •  

Vanuit rust in de klas kan gewerkt worden  aan taakgerichtheid en betrokkenheid.  Er wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische principes: Aanschouwelijkheidsprincipe, Differentiatieprincipe, Motivatieprincipe, Beperkings- en Geleidelijkheidsprincipe, Activiteitsprincipe, Integratieprincipe en  Herhalingsprincipe .

 

We werken binnen de school in elke les met activerende werkvormen, waarbij de instructie, passend in een digitale omgeving, een belangrijke plaats inneemt (gewaagde doel in de visie school).  Dit houdt in dat de instructies kwalitatief goed is en dat leerlingen actief bij het leerproces worden betrokken.

 

 

4 Lesorganisatie

De lessen worden op de volgende wijze uitgevoerd.

 

VVO

 • Begroeten van leerlingen
 • Polsen van de sfeer
 • 10 minuten herhalen /instructie
 • Minstens >30 actief aan de slag
 • Afsluiting /opruimen op muziek
 • Laatste 3 minuten verbale afsluiting
 • Elke leerling krijgt daarna nog een korte persoonlijke opmerking mee voor de volgende les.

 

In het lokaal hangen instructieborden waarop staat wat de basishouding is om de les goed te kunnen volgen. De basishouding is: stil werken (fluisteren), op de eigen werkplek, en opruimen aan het einde van de les.  Voor de tweede bel zit een leerling klaar voor de les (alle spullen zichtbaar voor je op tafel).

 

 

VMBO 1

 

 • Begroeten van leerlingen
 • Polsen van de sfeer
 • 10 minuten herhalen /instructie
 • Minstens >30 actief aan de slag
 • Afsluiting /opruimen op muziek
 • Laatste 3 minuten verbale afsluiting
 • Elke leerling krijgt daarna nog een korte persoonlijke opmerking mee voor de volgende les.

 

In het lokaal hangt een kleiner instructiebord over de basishouding.  Ze worden daar

 

 

VMBO 2

Begroeten van leerlingen

 • Polsen van de sfeer
 • 10 minuten herhalen /instructie
 • Minstens >30 actief aan de slag
 • Afsluiting /opruimen op muziek
 • Laatste 3 minuten verbale afsluiting
 • Elke leerling krijgt daarna nog een korte persoonlijke opmerking mee voor de volgende les.

 

De bedoeling is dat leerlingen de basishouding al onder de knie hebben en dat ze relatief zelfstandig aan het werk kunnen.

 

 

5 Tempo en differentiatie

 

In principe werken alle leerlingen in dezelfde klas in dezelfde methode. Er worden 3 niveau onderscheiden:

 

boven

De leerling werkt op een hoger niveau dan verwacht wordt

Op

De leerling werkt op het niveau dan verwacht wordt.

onder

De leerling werkt op een lager niveau dan verwacht wordt.

 

Leerlingen die een hoger niveau aan kunnen, krijgen een andere instructie en extra tips. De docent houdt daar tijdens de instructie en het zelfstandig werken rekening mee. Leerlingen die het niveau niet aan kunnen, krijgen in eerste instantie extra instructie en als dat niet genoeg is,  dan krijgen ze een eenvoudiger opdracht.

 

Niet alle leerlingen hebben hetzelfde werktempo.  De meeste leerlingen hebben genoeg aan het materiaal dat zij krijgen aangeboden  in de les. Leerlingen die sneller werken kunnen hebben de tijd om zich te verdiepen in het onderwerp. De afwerking en de presentatie van werkstukken komt dat enorm ten goede.

 

 

6 Toetsing/Beoordeling

 

Voor VVO, VMBO 1 en VMBO 2 geldt dat leerlingen worden beoordeeld door de docent en dat de beoordeling van de werkstukken tamelijk subjectief is (Rapport commissie Vonk). Dit is op zich geen probleem want de opdrachten worden naar eer en geweten beoordeeld.

Voor werkstukken (huiswerkopdrachten) geldt echter dat van te voren wordt aangegeven op welke wijze het werkstuk gaat worden beoordeeld. Leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen ze welke punten kunnen scoren.

 

Op school is een docent aangewezen om richtlijnen voor toetsbeleid uit te werken.

 

 

7 Verbeteringen, aanpassingen, knelpunten, streefpunten

 

Het toetsbeleid zou beter uitgewerkt kunnen worden.

Een goed functionerend digibord is een vereiste voor goede lessen.

In de toekomst zal het nieuwe lokaal goed moeten worden uitgerust. Daarvoor wordt een plan geschreven (met een begroting).

 

 

Herziene versie februari 2015

 

Vakgroep Kunst en Cultuur

 


Bijlage 1

 

KUNST EN CULTUUR

Kerndoel

Uitvoering school

48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

3-D: De elementaire vaardigheden binnen verschillende kunstzinnige disciplines worden voor zover de materialen en gereedschappen aanwezig zijn op niveau aangeboden. Papier, hout, metaal, klei, piepschuim, steen, gips, glas, perspex, textiel, afvalmaterialen  en verder alle soorten restmaterialen worden samen met het benodigde verwerkingsmateriaal/gereedschap aangeboden. Dit in samenwerking met verschillende kunstdisciplines en werk van kunstenaars geeft een bijzonder rijk en gevarieerd uitganspunt voor de leerlingen om zich te uiten, ervaringen en verbeeldingen vorm te geven en gesprekstof te openen. Een rijker aanbod bij meer budget geeft nog meer mogelijkheden bij handvaardigheid.

2-D: Voor tekenen bieden we de verschillende disciplines en technieken ook op niveau aan; vlakverdeling, compositie, structuur , textuur, figuratief/abstract, perspectief; dit zijn een aantal onderdelen die in de lessen samen met de verschillende verwerkingsmaterialen aan bod komen; potlood, inkten en pennen, verfsoorten/kwastsoorten, lino-druk, enz.

CKV (met een methode) Drama, dans, muziek, kunstgeschiedenis  en poëzie komen in de projectmiddagen wel aan bod maar zijn nog te weinig ingebed in het jaarprogramma. Dit vanwege de hoge kosten en het gebrek aan tijd.

49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

Dit gebeurd in de klassen al onder de lessen; het zou meer ingebed moeten worden in een jaarprogramma en beter gedocumenteerd moeten worden (evaluatiedocument)

In ontwikkeling is een jaarprogramma wat in de presentatievorm gericht is op schoolbrede thema’s die dan ook vak- en schoolbreed gepresenteerd kunnen worden. Zo kan het rendement  bij de kunstvakken qua presentatie en reflectie optimaal benut gaan worden.

 

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans-of filmvoorstellingen.

Ontwikkelingspunt!!

Ingebed in het jaarprogramma was altijd een vast filmbezoek/theaterbezoek/dansworkshops (lees Filmfan/De Steeg/New Attraction á €2000 per jaar. Dit jaar op reserves betaald en voor het nieuwe jaar vanwege geen budget meer niet te reserveren en dus onzeker. Ieder jaar weer hoor ik vanuit het team dat de kinderen het qua achtergrondkennis oplopend bedroevend af laten weten (denkend aan het theaterstuk over de Joodse jongens dit jaar en het ontbreken van inlevingsvermogen van sommige leerlingen) maar hun leergierigheid en enthousiasme bied ons hoop. Dit onderdeel van de schoolgang is volgens mij heel belangrijk en het is dan ook erg, erg jammer dat het niet een doorlopende lijn mag blijven.

Ook ben ik heel blij met de komst van het digibord Nu nog dat-ie-t-doet  J en ik kan niet wachten om de kinderen te helpen met het kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans-of filmvoorstellingen. Hoera voor het digibord!!!

51. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

Ik zal niet meer zeuren over gebrek aan camera’s..e.d…..

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars.

Dit gebeurt al maar kan ook veel beter. Verslaglegging en kunstgeschiedenis zijn onderdelen die (ook hopelijk in samenwerking met andere vakgebieden) een breder draagvlak in de school kunnen krijgen en zeker binnen de kunstvaklessen. (en ook zeker binnen de nieuwe themaseries die ik volgend jaar hoop te gaan geven)